แบบฟอร์มการลาประเภทต่าง ๆ แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ
♦  แบบใบลา ♦  แบบขอสมัครสอบ
♦  แบบยกเลิกใบลา ♦  แบบขอลาศึกษาต่อ
♦  แบบแจ้งเหตุ การไม่บันทึกเวลา ♦  แบบขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
♦  แบบขออนุมัติปฏิบัติงานวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย (อาจารย์) ♦  แบบรายงานความก้าวหน้าการลาศึกษาต่อและขอขยายเวลาศึกษา
♦  แบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกสถานที่ของ เจ้าหน้าที่ ♦  แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงิน/เงินยืมทดรองจ่าย ทุนการศึกษา
♦  สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเซ็นสัญญาลาศึกษาต่อ
แบบฟอร์มเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ดูงานหรือฝึกอบรม แบบฟอร์มอื่น ๆ
♦  แบบ บฝ.1 สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่ ♦  ระบบการจองหอพักบุคลากร
♦  แบบ บฝ.1 สำหรับผู้บริหาร (ตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไป) ♦  แบบการขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ
♦  แบบ บฝ.2 แบบรายงานผลการประชุม/สัมมนา/ดูงานหรือฝึกอบรม ♦  แบบแสดงความจำนงขอรับสวัสดิการส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร