1. งานรับสมัคร สรรหา ว่าจ้าง
– งานอัตรากำลัง
– งานมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
– การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
– การทำสัญญาจ้างงาน
– ประเมินและบรรจุบุคลากร
– งานตรวจสอบคุณวุฒิ /ประวัติการทำงาน

2. งานทะเบียนประวัติบุคลากร
– การจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร
– การจัดทำหนังสือรับรองการทำงาน
– การบรรจุ /แต่งตั้ง /โอนย้าย /ต่อวาระการทำงาน /การลาออก /ปรับวุฒิ /เพิ่มวุฒิ
– การต่อวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน อาจารย์ชาวต่างชาติ
– การจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเลื่อนขั้น /เงินเดือน /คำนวณบำเหน็จ
– การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
– จรรยาบรรณบุคลากร

3. งานประโยชน์เกื้อกูล
– สวัสดิการหอพัก
– สวัสดิการเครื่องแต่งกาย
– สวัสดิการงานศพ
– ของที่ระลึก 10 ปี