(นางสุภัทรียา  จิตรกร)
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ  1449

แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล

นฤดี  บุญยืน
หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล

เบอร์ติดต่อ  1118
รับผิดชอบ  งานแต่งตั้งดำรงตำแหน่งบริหาร ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง
งานมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แจ้งเปลี่ยนแปลงเงินเดือน และควบคุมกำกับดูแลงานทั้งหมดของแผนก
E-mail  naruedee@hcu.ac.th

โสภา  เอี่ยมอิทธิพล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล

เบอร์ติดต่อ  1820
รับผิดชอบ  งานรับสมัคร สรรหา ว่าจ้างบุคลากร,  ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 120 วัน, งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, งานทะเบียนประวัติบุคลากร
งานลงทะเบียนวุฒิบัตร เกียรติบัตร หนังสือสำคัญ, ปรับวุฒิ / เพิ่มวุฒิ, โอนย้ายบุคลากร และงานพ้นสภาพการเป็นบุคลากร
E-mail  sopa.e@hcu.ac.th

สาคร  เชื้อฉ่ำหลวง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล
เบอร์ติดต่อ  1820
รับผิดชอบ     งานต่อใบอนุญาตทำงาน และต่อวีซ่าอาจารย์ต่างชาติ,  งานพัฒนาบุคลากร, สวัสดิการหอพัก, การขอใช้ชุดครุย, งานควบคุมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์
จัดทำรายงานประจำปี (รทม.) ส่ง อว. งานเบิกวัสดุสำรองคลัง งานควบคุมการใช้โทรศัพท์ และงานควบคุมการถ่ายเอกสาร
E-mail  sakorn@hcu.ac.th

เต็มดวง  เข็มเพชร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล
เบอร์ติดต่อ
 1820
รับผิดชอบ  การพิจารณาจ้างและต่อสัญญาจ้างบุคลากร, งานสวัสดิการเครื่องแบบ, สวัสดิการส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร,
สวัสดิการงานศพ, สวัสดิการ รถรับ-ส่ง, หนังสือรับรองการทำงาน และแต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
E-mail  temdung.k@hcu.ac.th

แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อ้อยใจ  พูลเกตุ
หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เบอร์ติดต่อ 1143
รับผิดชอบ  งานทุนการศึกษา, งานพัฒนาบุคลากร  สวัสดิการเยี่ยมป่วยบุคลากร และควบคุมกำกับดูแลงานทั้งหมดของแผนก
E-mail  oilpooh@hotmail.com

แผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ

รุ่งฤดี  ธนูแก้ว
หัวหน้าแผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ

เบอร์ติดต่อ 1166
รับผิดชอบ  แผนงาน งานการตรวจสอบและคำนวณภาระการสอนของอาจารย์ประจำ
งานจ้างอาจารย์พิเศษ งานประกันคุณภาพการบริหารทั่วไป ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย
และควบคุมกำกับดูแลงานทั้งหมดของแผนก
E-mail  rungrudee.ia@gmail.com

โสภิตฐิตา  ฤทธิ์ศรีบุญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์ติดต่อ
 1142
รับผิดชอบ   งานบันทึกเอกสารการลาประเภทต่าง ๆ, จัดทำสรุปสถิติการลาประเภทต่าง ๆ, งานตรวจสอบเวลาการทำงาน,
เบิกค่าล่วงเวลาของบุคลากรประจำ, งานประวัติลูกจ้างรายวัน, งานตรวจสอบและคำนวณค่าตอบแทนลูกจ้างรายวัน, จัดเก็บลายนิ้วมือ,
งบประมาณกอง และจัดทำ Website ของหน่วยงาน
E-mail  sopitti.r@gmail.com

วัลลภา  วัฒแสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ
 1448
รับผิดชอบ  งานสารบรรณ (LESS PAPER), งานฐานข้อมูลบุคลากร, บริการข้อมูลสารสนเทศ, งานประกันคุณภาพ QA,
งานตรวจสอบและคำนวณภาระการสอนของอาจารย์ประจำ, งานบันทึกข้อมูลในทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
E-mail  wanlaphar_b@hotmail.com