มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรมหาวิทยาลัยเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้

สวัสดิการส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตรของบุคลากร

          สวัสดิการส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตรของบุคลากร   จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้กับบุคลากรที่มีบุตรและกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเท่านั้น โดยกำหนดหลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการดังกล่าวจะต้องเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัยมากกว่า 5 ปี ได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 50 เปอร์เซ็นต์ สำหรับบุตรคนแรก  และ ส่วนลดค่าหน่วยกิต 25 เปอร์เซ็นต์  สำหรับบุตรคนที่สองและบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัยระหว่าง 2-5  ปี  ได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 25 เปอร์เซ็นต์ สำหรับบุตรคนแรกและบุตรคนที่สอง ของบุคลากร

** เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 050/2560   ลงวันที่ 7 มิถุนายน  2560

          –   แบบแสดงความจำนงค์ขอรับสวัสดิการส่วนลดลดค่าเล่าเรียนบุตร

          –   ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 050/2560   ลงวันที่ 7 มิถุนายน  2560