ในปีการศึกษา 2563  เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรม 7 ส. เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุเป้าหมาย

          กองทรัพยากรบุคคลตระหนักถึง การพัฒนาคุณภาพกิจกรรม 7 ส. และเพื่อให้ทุกคนในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 7 ส.  ซึ่งกองแผนและพัฒนา ขอให้แต่ละหน่วยงานจัดส่งรายชื่อ ผู้ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจกรรม 7ส.เพื่อกองแผนและพัฒนาจะได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจกรรม 7 ส. ระดับมหาวิทยาลัย ต่อไป

 

        ทั้งนี้กองทรัพยากรบุคคล  เป็นตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 7 ส ระดับมหาวิทยาลัย

นางโสภา  เอี่ยมอิทธิพล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล  กองทรัพยากรบุคคล

ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจกรรม 7 ส. ระดับมหาวิทยาลัย  โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี   

  

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7 ส. ของกองบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563


1  สะสาง 
 “แยกให้ชัด ขจัดให้ออก”
คือ การแยกของที่ต้องการใช้งานกับของที่ไม่ต้องการ หรือ ของที่มีปริมาณมากเกินจำเป็นให้เหลือเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น

2  สะดวก  “หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งาม”
คือ การจัดเก็บ วาง แยกประเภทของที่จำเป็นใช้งาน ให้สะดวกเก็บ สะดวกใช้ โดยใช้หลัก “หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งาม”

3  สะอาด  “น่าใช้  ใหม่เสมอ”
คือ การกำหนดวิธีการทำความสะอาด แบ่งหน้าที่ความสะอาด เช่น ปัด กวาด เช็ด ถู ดูแลให้สะอาด พร้อมใช้

4  สุขลักษณะ  “สุขกายสุขใจ”
คือ การรักษามาตรฐานที่ดีของความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงานให้ได้มาตรฐาน 3ส แรกและพัฒนาให้ดีเสมอเพื่อสุขลักษณะที่ดีในสถานที่ทำงานและต่อบุคลากร ตัวอย่างเช่น ค้นหาสาเหตุ ป้องกันสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ มลภาวะ อุบัติเหตุ ได้แก่ แสงสว่าง เสียงดัง ฝุ่น เศษขยะ กลิ่นอับ เป็นต้น

5  สร้างนิสัย  “ให้รักที่จะทำ 7ส”
คือ การรักษาระเบียบวินัยมาตรฐานข้อตกลง โดยช่วยกันปฏิบัติ 7ส ตามมาตรฐาน 7ส  และปฏิบัติตามระเบียบจนติดเป็น นิสัย

6  สวยงาม  “มีความลงตัว”
คือ สภาพแวดล้อม บรรยากาศในที่ทำงาน ดูดี สบายตา สบายใจ สดชื่น น่าทำงาน แต่ไม่ฟุ่มเฟือยเกินจำเป็น

7  สิ่งแวดล้อม  “ยึดหลัก 1A3R”
คือ การใช้แนวความติดในการประหยัดทรัพยากร ในการทำงาน เช่น ประหยัดไฟฟ้า น้ำ กระดาษ  ยึดหลัก 1A 3R  คือ

                                                A   =   Avoid            หลีกเลี่ยงการใช้
                                                R   =   Reduce        ลดการใช้
                                                R   =   Reuse           นำกลับมาใช้
                                                R   =   Recycle        นำไปผลิตใหม่

กิจกรรมการทำ 7 ส. ด้วยตนเอง ของกองทรัพยากรบุคคลเป็นประจำ   ทุกวัน  โดยทำเป็นประจำทุกวันหลังเลิกงาน

                                ระหว่างการทำงาน               หลังจากการทำงานเสร็จ