มหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางในการจัดสวัสดิการงานศพให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

 

          ในกรณีที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเสียชีวิต
                                มหาวิทยาลัย มอบเงินเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เป็นจำนวน  5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
พวงหรีดเพื่อเคารพศพในนามมหาวิทยาลัยไม่เกินวงเงิน 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)

          สำหรับบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร บุคลากรของมหาวิทยาลัยเสียชีวิต
                               มหาวิทยาลัยมอบเงินเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เป็นจำนวน  3,000 บาท (สามพันบาท)
พวงหรีดเพื่อเคารพศพในนามมหาวิทยาลัยไม่เกินวงเงิน 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)

 

และสนับสนุนการจัดยานพาหนะเพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสไปร่วมงาน