Online Course สำหรับบุคลากร

 

»   การจับใจความสำคัญ อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม

»   การใช้เครื่องมือ Sort (Excel) 

»   การใช้เครื่องมือ Filter (Excel) 

»   การใช้เครื่องมือ Link Spreadsheet (Excel) 

»   การใช้ MS. Excel ขั้นพื้นฐาน

»   การจัดทำ Google Forms