ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วยการกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำสำหรับบุคลากร พ.ศ. 2550

 

ประกาศ

ประกาศ มฉก.ที่ 033/2564 เรื่อง การปฏิบัติงานของคณาจารย์

 

คำสั่ง

คำสั่ง มฉก.ที่ 184/2546 เรื่อง การหยุดชดเชยสำหรับการปฏิบัติงานนอกวันและเวลาทำงานปกติ