» เอกสารประกอบโครงการเสวนา หัวข้อ “พลิกมุมคิด ชีวิต Takeoff”