กองทรัพยากรบุคคล   สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีประวัติความเป็นมาดังนี้

          พ.ศ.2536 เป็นแผนกในสังกัด สำนักงานอธิการบดี ใช้ชื่อว่า “แผนกบริหารงานบุคคล”

          พ.ศ.2540 เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานอธิการบดี โดยมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งให้เป็น “กองบุคลากร” ขึ้นแทน “แผนกบริหารงานบุคคล” ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2540 โดยแบ่งการบริหารงานภายในเป็น 2 แผนก คือ
1. แผนกทะเบียนบุคลากร (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น แผนกทะเบียนและสวัสดิการ และเปลี่ยนชื่อเป็นแผนกทะเบียนบุคลากรและประโยชน์เกื้อกูล ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ 313/2544 พ.ศ. 2550)
2. 
แผนกนิติการและผลประโยชน์ (ต่อมาได้โอนย้ายอัตรากำลัง และภาระงานของแผนกนิติการและผลประโยชน์ ไปสังกัดกองกลาง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 192/2544 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2544)

          .ศ.2550 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 02/2550 ให้จัดตั้งและแบ่งแผนก ดังนี้
1. งานธุรการ
2. แผนกทะเบียนบุคลากรและประโยชน์เกื้อกูล
3. แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล (โอนภาระงานและอัตรากำลังมาจากแผนกพัฒนาการสอน สำนักพัฒนาวิชาการ)

          .ศ.2556 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยมีการเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงาน คือมหาวิทยาลัยได้ทดลองการดำเนินงานจัดตั้งเป็นโครงการแผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการขึ้นในกองบุคลากร ตามคำสั่ง มฉก.ที่ 249/2556 สั่ง ณ วันที่ 17 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

ต่อมาได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 9 มกราคม 2557 ให้ปรับโครงสร้างการบริหารงานของกองบุคลากร โดยออกเป็นคำสั่งสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 02/2557 เรื่องการปรับปรุงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้

  1. เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากกองบุคลากร เป็น กองทรัพยากรบุคคล
  2. เปลี่ยนชื่อแผนกทะเบียนบุคลากรและประโยชน์เกื้อกูล เป็น แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
  3. ให้จัดตั้ง แผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป