เครื่องราชอิสริยาภรณ์และการเสนอขอพระราชทาน

          เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เป็นเครื่องราชอิสริภาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน แบ่งเป็น 7 ชั้น มีนามดังต่อไปนี้

 

 

เงื่อนไขและระยะเวลาแต่ละขั้น

1. ต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ดำรงตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันดุดมศึกษาเอกชน โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตําแหน่งใดหรือหลายตำแหน่งรวมกันติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ นับแต่วันที่ได้รับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่ง จนถึงวันก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของปีที่เสนอขอพระราชทาน 60 วัน

2. สำหรับตำแหน่งหัวหน้าแผนก หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าหัวหน้าแผนก ต้องดำรงตำแหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับแต่วันที่ได้รับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่ง จนถึงวันก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของปีที่เสนอขอพระราชทาน 60 วัน

3.  ในกรณีเคยปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งใดมาก่อนและได้พ้นจากการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งนั้นแล้ว แต่ได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งใหม่ ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้พ้นจากการปฏิบัติงานในสถาบันแห่งเดิม ก็สามารถนับระยะเวลาที่เคยปฏิบัติงานในสถาบันแห่งเดิมรวมกับระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานในสถาบันแห่งใหม่ได้

* การขอพระราชทานเครื่องราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์นี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง  การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖