–  จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
–  จัดฝึกอบรม /ประชุม /สัมมนา
–  ดำเนินการเรื่องการศึกษาต่อภายใน /ต่างประเทศ
–  ดำเนินการเรื่องเงินทุนการศึกษา
–  การลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ
–  ฝึกอบรม /ประชุม ระยะสั้น
–  การติดตามผลการประชุม /อบรม /สัมมนา /ดูงาน
–  การจัดทำวุฒิบัตร /เกียรติบัตร