คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์
อธิการบดี
ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์
รองอธิการบดี
ดร. JONATHAN RANTE CARREON
รองอธิการบดี
นายฉลอง แขวงอินทร์
รองอธิการบดี
ผศ.ยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ
คณบดีคณะกายภาพบำบัด
ผศ.ดร.สุวรรณา เสมศรี
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
ผศ.จรรยา ยอดนิล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กสิผล
รักษาการคณบดีคณะพยาบาศาสตร์
ผศ.ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.นิก สุนทรธัย
รักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ดร. นุชนาฎ ยูฮันเงาะ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
อาจารย์ดวงหทัย แสงสว่าง
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ผศ. นิก สุนทรธัย
คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์สรวลสรรค์ พจนอารี
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
อาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล
คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน
ผศ.ดร. ธเนศ อิ่มสำราญ
คณบดีวิทยาลัยจีนศึกษา
นางวิมลพักตร์  นฤดลโชติ
ผู้อำนวยการกองกลาง
นางสาวบรินดา วิริยะเสนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุภัทรียา  จิตรกร
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
อาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนา
อาจารย์ทวีโภค เอี่ยมจรูญ
ผู้อำนวยการกองพัสดุ
นางสุภัทรียา  จิตรกร
รักษาการผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ
ผศ. นิก สุนทรธัย
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม
นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
นายธวัช จัตุรัส
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา
ผศ.ดร.วุฒิพงษ์  ทองก้อน
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการ
ผศ.ดร. นริศ  วศินานนท์
ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ
อาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา
นายอรัญ  เอี่ยมสุรีย์
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิทยาการผู้นำไทย – จีน (วทจ.)
นางสาวกาญจนา วิจิตรธรรมรส
ผู้จัดการหัวเฉียวสหคลินิก
นางสาวบรินดา วิริยะเสนา
ผู้จัดการศูนย์หนังสือ มฉก.
อาจารย์ธีร์รัฐ รัฐรวีฐากรณ์
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน