ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย การลาศึกษาต่อ การลาฝึกอบรมหรือดูงาน และการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 071/2562 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการศึกษาต่อ จำนวนเงินทุนการศึกษา การลาฝึกอบรมหรือดูงาน และการชดใช้ทุนการศึกษา

 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษาต่อ

〉   การขออนุมัติสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และบุคคลทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ (แบบฟอร์ม มฉก. กบ.015.01)
〉   การขออนุมัติลาศึกษาต่อของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และบุคคลทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ (แบบฟอร์ม มฉก. กบ.015.02)
〉    การรายงานความก้าวหน้าในการลาศึกษาต่อของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และบุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ (แบบฟอร์ม มฉก. กท.015.03)
〉   การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และบุคคลทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ(แบบฟอร์ม มฉก. กท.015.03)
〉   การขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และบุคคลทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ (แบบฟอร์ม มฉก. กบ.015.04)
〉   การขอปรับวุฒิการศึกษาของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และบุคคลทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ (จัดทำเป็นบันทึกข้อความ)

 

การลาฝึกอบรมหรือดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ

〉  การขออนุมัติลาฝึกอบรมหรือดูงาน ของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และบุคคลทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ (จัดทำเป็นบันทึกข้อความ)
〉  การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานภายหลังการลาฝึกอบรมหรือดูงานของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และบุคคลทั่วไป   ทั้งในและต่างประเทศ (จัดทำเป็นบันทึกข้อความ)

 

ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ

1. บุคลากรตรวจสอบทุนการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ประจำคณะวิชาของตน
2. บุคลากรเขียนแบบฟอร์มขออนุมัติสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ แบบฟอร์ม มฉก.กบ.015.01 เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ และขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น
3. เมื่อสถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาต่อประกาศรายชื่อ และมีชื่อได้เข้าศึกษาต่อ บุคลากรเขียนแบบฟอร์มขออนุมัติลาศึกษาต่อ แบบฟอร์ม มฉก. กบ.015.02 เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น และส่งให้กองทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบหลักฐานตามที่ระบุในแบบฟอร์ม แบบฟอร์ม มฉก. กบ.015.02
4. กองทรัพยากรบุคคลจัดทำบันทึกขออนุมัติลาศึกษาต่อ และคำสั่ง
5. บุคลากรจัดหาผู้ค้ำประกัน และเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการจัดทำสัญญาการรับทุนเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ/ต่างประเทศ ของผู้ลาศึกษาและผู้ค้ำประกัน
6. กองทรัพยากรบุคคลจัดทำสัญญาการรับทุนเพื่อศึกษาต่อ สัญญาค้ำประกัน และแจ้งให้ผู้ลาศึกษาต่อและผู้ค้ำประกันลงนามในสัญญาฯ

 

ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าในการลาศึกษาต่อ

1. บุคลากรศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยฯ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการรายงานความก้าวหน้าในการลาศึกษาต่อ
2. บุคลากรเขียนแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการลาศึกษาต่อ แบบฟอร์ม มฉก. กท.015.03
3. กองทรัพยากรบุคคลส่งแบบรายงานความก้าวหน้าเสนออธิการบดี ผ่านรองอธิการบดี

 

ขั้นตอนการขยายเวลาศึกษาต่อ

1. บุคลากรศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยฯ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการขยายเวลาศึกษาต่อ
2. บุคลากรเขียนแบบฟอร์มการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ แบบฟอร์ม มฉก. กท.015.03
3. กองทรัพยากรบุคคลทำบันทึกขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ คำสั่ง และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฯ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน

1. บุคลากรศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยฯ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
2. บุคลากรเขียนแบบฟอร์มการขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม มฉก. กบ.015.04 พร้อมแนบหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม
3. กองทรัพยากรบุคคลทำบันทึกขออนุมัติรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ คำสั่ง และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการปรับวุฒิการศึกษา

1. บุคลากรศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยฯ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการปรับวุฒิการศึกษา
2. บุคลากรจัดทำบันทึกข้อความขอปรับวุฒิการศึกษาพร้อมแนบหนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา และนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น
3. กองทรัพยากรบุคคลทำบันทึกขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษา คำสั่งให้ชดใช้ทุนการศึกษา และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง