งานจัดทำและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
– เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประกอบการวางแผน และตัดสินใจ ในระดับคณะ หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย
– เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรกองทรัพยากรบุคคล

งานส่งเสริมและรักษาระเบียบวินัย
–  บำรุงรักษาและตรวจเช็คเครื่องสแกนลายนิ้วมือให้สามารถใช้งานได้
–  จัดทำรายงานสรุปการลาทุกประเภทของบุคลากร เสนออธิการบดี
–  ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรประจำที่มีสิทธิเบิกเงินค่าล่วงเวลา
–  ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของลูกจ้างรายวันและคิดค่าตอบแทน
–  จัดเก็บลายนิ้วมือให้แก่บุคลากรใหม่และบุคลากรที่มีปัญาหาการสแกนลายนิ้วมือไม่ติด

งานสนับสนุนการเรียนการสอน
–  การตรวจสอบและคำนวณภาระการสอนเกินเกณฑ์
–  การเชิญอาจารย์พิเศษ

งานธุรการ
–  งานสารบรรณ งานเตรียมการประชุม
–  งานแผนงาน และงบประมาณ
–  งานควบคุม วัสดุ / ครุภัณฑ์
–  งาน Website
–  งานประกันคุณภาพ
–  การจัดทำรายงานประจำปี (รทม.) ส่ง อว.