กิจกรรมที่    1       การดำเนินการตรวจสอบทุนการศึกษา
–  กองคลังสรุปการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาในแต่ละเดือนให้ตรวจสอบ
–  แผนกฯ ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายทุนการศึกษาในแต่ละเดือน
– จัดทำบันทึกส่งกองคลังเพื่อยืนยังทุกเดือน

กิจกรรมที่    2      การดำเนินการเบิกเงินทุนการศึกษา
–   ตรวจสอบใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการศึกษาของผู้รับทุนการศึกษาขอเบิกทุน/ยืมเงินทุน และพร้อมแนบใบเสร็จค่าใช้จ่ายเสนอต่อผู้บังคับบัญชาก่อนนำส่ง
แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

–  วิเคราะห์ตามระเบียบการให้ทุนการศึกษา พร้อมทั้งจัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายทุนและใบตัดงบประมาณทุนการศึกษาต่ออธิการบดี  ผ่านรองอธิการบดี  เพื่อขออนุมัติ
–  ดำเนินการส่งเรื่องอนุมัติส่งกองแผนฯ ตัดงบประมาณ   และส่งกองคลังต่อไป

กิจกรรมที่    3    การจัดทำงบประมาณทุนการศึกษา
– ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายทุนการศึกษา
– วางแผนงบประมาณทุนการศึกษาในปีต่อไป   ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
– จัดทำบันทึกส่งกองแผนและพัฒนา