มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรมหาวิทยาลัยเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

 

เส้นทาง และอัตราค่าบริการ รถรับ-ส่งบุคลากร

          มหาวิทยาลัย จัดให้มีบริการรถรับ – ส่ง บุคลากรและนักศึกษา จำนวน  2 เส้นทาง ได้แก่   สายยศเส  และสายปากน้ำ  โดยมีรายละเอียดดังนี้