ขอต้อนรับสู่

กองทรัพยากรบุคคล

ผู้บริหารสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ
แนะนำบุคลากร
ปรับปรุงโครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
SAR 2555


สวัสดิการ

การจัดสวัสดิการงานศพ
รถรับ-ส่งบุคลากร
ส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร
► สวัสดิการเครื่องแบบบุคลากร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
หอพักบุคลากร


Link


ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ

งานพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา
  -  การลาศึกษาต่อ              
  -  การขยายเวลาศึกษาต่อ
  -  การกลับเข้าปฏิบัติงาน
  -  การลาอบรม
งานทุนการศึกษาเอกสารเผยแพร่


เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับงานบุคคล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีสำหรับบุคลากร พ.ศ. 2550
การจ้างงานคนต่างด้าว
สิทธิการลาของบุคลากร


KM กองทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา 2559


► 1. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร (HRD & KM) ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
►  2. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การต่ออายุวีซ่าของนักศึกษาชาวต่างชาติ วิทยากร นางสาวสาคร  เชื้อฉ่ำหลวง
► 3. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การคำนวณระยะเวลาการชดใช้ทุนการศึกษา วิทยากร นางสาวอ้อยใจ  พูลเกตุ
► 4. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากร นางสาววัลลภา  วัฒแสงแผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ
งานระบบข้อมูลสารสนเทศ
     -  บันทึกแฟ้มประวัติบุคลากรใหม่
     -  ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งบริหาร
     -  ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรผ่านทดลองงาน
     -  ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรที่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง
     -  ปรับปรุงข้อมูลการโอน-ย้ายบุคลากร
     -  ปรับปรุงข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล วุฒิการศึกษา ฯลฯ

งานส่งเสริมและรักษาระเบียบวินัย
     -  บำรุงรักษาและตรวจเช็คเครื่องสแกนลายนิ้วมือให้สามารถใช้งานได้
     -  จัดทำรายงานสรุปการลาทุกประเภทของบุคลากร เสนออธิการบดี
     -  ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรประจำที่มีสิทธิเบิกเงินค่าล่วงเวลา
     -  ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของลูกจ้างรายวันและคิดค่าตอบแทน
     -  จัดเก็บลายนิ้วมือให้แก่บุคลากรใหม่และบุคลากรที่มีปัญาหาการสแกนลายนิ้วมือไม่ติด

งานสนับสนุนการเรียนการสอน
     -  การตรวจสอบประมวลการสอนรายวิชา
     -  การตรวจสอบและคำนวณภาระการสอนเกินเกณฑ์
     -  การเชิญอาจารย์พิเศษ

ธุรการ

     -  งานสารบรรณ งานเตรียมการประชุม
     -  งานแผนงาน และงบประมาณ
     -  งานควบคุม วัสดุ / ครุภัณฑ์
     -  งาน Website
     -  งานประกันคุณภาพ
     -  การจัดทำรายงานประจำปีส่ง สกอ. (รทม.18–21)


สงวนลิขสิทธิ์โดย © กองทรัพยากรบุคคล All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-09-14 (3922 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©