ขอต้อนรับสู่

กองทรัพยากรบุคคล

ผู้บริหารสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ
แนะนำบุคลากร
ปรับปรุงโครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
SAR 2555


สวัสดิการ

การจัดสวัสดิการงานศพ
รถรับ-ส่งบุคลากร
ส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร
► สวัสดิการเครื่องแบบบุคลากร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
หอพักบุคลากร


Link


ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ

งานพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา
  -  การลาศึกษาต่อ              
  -  การขยายเวลาศึกษาต่อ
  -  การกลับเข้าปฏิบัติงาน
  -  การลาอบรม
งานทุนการศึกษาเอกสารเผยแพร่


เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับงานบุคคล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีสำหรับบุคลากร พ.ศ. 2550
การจ้างงานคนต่างด้าว
สิทธิการลาของบุคลากร


KM กองทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา 2559


► 1. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร (HRD & KM) ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
►  2. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การต่ออายุวีซ่าของนักศึกษาชาวต่างชาติ วิทยากร นางสาวสาคร  เชื้อฉ่ำหลวง
► 3. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การคำนวณระยะเวลาการชดใช้ทุนการศึกษา วิทยากร นางสาวอ้อยใจ  พูลเกตุ
► 4. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากร นางสาววัลลภา  วัฒแสงแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล

1. งานรับสมัคร สรรหา ว่าจ้าง
     - งานอัตรากำลัง
     - งานมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
     - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
     - การทำสัญญาจ้างงาน
     - ประเมินและบรรจุบุคลากร
     - งานตรวจสอบคุณวุฒิ /ประวัติการทำงาน
     - การจ้างอาจารย์พิเศษ

2. งานทะเบียนประวัติบุคลากร
     - การจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร
     - การจัดทำหนังสือรับรองการทำงาน
     - การบรรจุ /แต่งตั้ง /โอนย้าย /ต่อวาระการทำงาน /การลาออก /ปรับวุฒิ /เพิ่มวุฒิ
     - การต่อวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน อาจารย์ชาวต่างชาติ
     - การจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเลื่อนขั้น /เงินเดือน /คำนวณบำเหน็จ
     - ค่าตอบแทน /ค่าล่วงเวลา
     - การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
     - สถิติข้อมูลบุคลากร
     - จรรยาบรรณบุคลากร

3. งานประโยชน์เกื้อกูล
     - สวัสดิการหอพัก
     - สวัสดิการรถรับ-ส่ง
     - สวัสดิการเครื่องแต่งกาย
     - สวัสดิการงานศพ
     - ของที่ระลึก 10 ปี

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กองทรัพยากรบุคคล All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-09-14 (5637 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©