ขอต้อนรับสู่

กองทรัพยากรบุคคล

ผู้บริหารสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ
แนะนำบุคลากร
ปรับปรุงโครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
SAR 2555


สวัสดิการ

การจัดสวัสดิการงานศพ
รถรับ-ส่งบุคลากร
ส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร
► สวัสดิการเครื่องแบบบุคลากร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
หอพักบุคลากร


Link


ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ

งานพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา
  -  การลาศึกษาต่อ              
  -  การขยายเวลาศึกษาต่อ
  -  การกลับเข้าปฏิบัติงาน
  -  การลาอบรม
งานทุนการศึกษาเอกสารเผยแพร่


เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับงานบุคคล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีสำหรับบุคลากร พ.ศ. 2550
การจ้างงานคนต่างด้าว
สิทธิการลาของบุคลากร


KM กองทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา 2559


► 1. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร (HRD & KM) ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
►  2. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การต่ออายุวีซ่าของนักศึกษาชาวต่างชาติ วิทยากร นางสาวสาคร  เชื้อฉ่ำหลวง
► 3. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การคำนวณระยะเวลาการชดใช้ทุนการศึกษา วิทยากร นางสาวอ้อยใจ  พูลเกตุ
► 4. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากร นางสาววัลลภา  วัฒแสงแนะนำบุคลากรใหม่
   
2484
Mr. Liu Yi-Lung
อาจารย์ประจำ
คณะการแพทย์แผนจีน
เริ่มงาน 20 ตุลาคม 2557

                         
2483
Mr. Lu Zhijia
อาจารย์ประจำ
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
เริ่มงาน 8 ตุลาคม 2557
  
2482
นายพุทธิพงษ์ พิพัฒน์วุฑฒิกร
นักวิชาการอาคารสถานที่
กองอาคารสถานที่
เริ่มงาน 1 ตุลาคม 2557
  
2481
Miss Zhu fang
อาจารย์ประจำ
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
เริ่มงาน 11 กันยายน 2557
  
2480
ดร.พิชาภพ  คนกาญจน์
อาจารย์ประจำ
คณะพยาบาลศาสตร์
เริ่มงาน 16 กันยายน 2557
 
2479
นางสาวทิพย์วรรณ สิทธิสมภพ
นักวิชาการวิเทศสัมพันธ์
กองกลาง
เริ่มงาน 16 กันยายน 2557
 
2478
นางสาวสุภา  ศิรินาม
อาจารย์ประจำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เริ่มงาน 16 กันยายน 2557
  
2477
นายประวิทย์  สุขมีทรัพย์
พนักงานบริการ
กองอาคารสถานที่
เริ่มงาน 16 กันยายน 2557
  
2476
นายฉัตรชัย  สิงห์แก้ว
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่
กองอาคารสถานที่
เริ่มงาน 16 กันยายน 2557


  
                      
2475
นางสาวอรวรรณ  ศรีวิรัญ
นักวิชาการการศึกษา
กองแผนและพัฒนา
เริ่มงาน 8 กันยายน 2557
 
2474
นายสกล  กันยะ
นักวิชาการอาคารสถานที่
กองอาคารสถานที่
เริ่มงาน 18 สิงหาคม 2557
 
2473
นางสาวนันทิดา  รักส่วน
นักวิชาการบัญชี
ศูนย์หนังสือ มฉก.
เริ่มงาน 18 สิงหาคม 2557
 
2472
นางสาวพัชรี  รอมาลี
นักวิชาการบัญชี
ศูนย์หนังสือ มฉก.
เริ่มงาน 18 สิงหาคม 2557
 
2471
นายธิติ  ปทุมมาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
ศูนย์หนังสือ มฉก.
เริ่มงาน 18 สิงหาคม 2557
 
2470
นางสาวจิราพร  แข็งขัน
อาจารย์ประจำ
คณะกายภาพบำบัด
เริ่มงาน 13 สิงหาคม 2557
 
2469
นายธนดล  จิรสันติวงศ์
อาจารย์ประจำ
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
เริ่มงาน 1 สิงหาคม 2557
 
2468
นางสาวศศิธร  แสงเพลิง
นักวิชาการการศึกษา
สำนักทะเบียนและประมวลผล
เริ่มงาน 1 สิงหาคม 2557
 
2467
นายอรุณ  พุกบางจาก
อาจารย์ประจำ
คณะศิลปศาสตร์
เริ่มงาน 1 สิงหาคม 2557
 
2466
นางสาววรรณพร  จำปาน้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
คณะนิติศาสตร์
เริ่มงาน 1 สิงหาคม 2557
 
2464
นายภัทรกุล  ดุษฎี
นักวิชาการการศึกษา
สำนักทะเบียนและประมวลผล
เริ่มงาน 1 สิงหาคม 2557
 
2463
นางสาวดวงใจ  มหรรทัศนะพงศ์
อาจารย์ประจำ
คณะศิลปศาสตร์
เริ่มงาน 1 สิงหาคม 2557
 
2462
นายวีรธิป  ชิโนรักษ์
อาจารย์ประจำ
คณะศิลปศาสตร์
เริ่มงาน 1 สิงหาคม 2557
 
2461
นายศุภชาติ  โพธิ์โชติ
อาจารย์ประจำ
คณะศิลปศาสตร์
เริ่มงาน 1 สิงหาคม 2557
 
2460
นางสาววัลวิภา  เสืออุดม
อาจารย์ประจำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เริ่มงาน 1 สิงหาคม 2557
  
2459
นายศิริวุฒิ  รุ่งเรือง
อาจารย์ประจำ
คณะบริหารธุรกิจ
เริ่มงาน 1 สิงหาคม 2557
  
2458
Miss Tian Jing
อาจารย์ประจำ
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
เริ่มงาน 25 กรกฎาคม 2557
  
2457
Miss Zhang Xiaohong
อาจารย์ประจำ
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
เริ่มงาน 25 กรกฎาคม 2557
 
2456
Miss Li Xiaoyu
อาจารย์ประจำ
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
เริ่มงาน 25 กรกฎาคม 2557
  
2455
Miss Zheng Xiaoli
อาจารย์ประจำ
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

เริ่มงาน 25 กรกฎาคม 2557

                        
2454
นางสาวฐิตาภรณ์  เหลืองวิลัย
อาจารย์ประจำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
เริ่มงาน 1 สิงหาคม 2557
2453
นางสาวตติภรณ์  ภัทรานุรักษ์โยธิน
อาจารย์ประจำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เริ่มงาน 1 สิงหาคม 2557

                         
2452
ผศ.ดร.สุจินดา  จารุพัฒน์มารุโอ
อาจารย์ประจำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
เริ่มงาน ยังไม่มีกำหนด
 
2451
นางสาวหทัยชนก  เบญจรงค์รัตน์
อาจารย์ประจำ
คณะกายภาพบำบัด
เริ่มงาน 16 กรกฎาคม 2557
 
2450
นายคฑาวุธ  เมฆยะ
เจ้าหน้าประจำห้องปฏิบัติการ
คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม
เริ่มงาน 16 กรกฎาคม 2557
  
2449
ดร.ปียนันท์  น้อยรอด
อาจารย์ประจำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เริ่มงาน 16 กรกฎาคม 2557
  
2448
นายสมเจตน์  ชาญณรงค์ศักดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา
สำนักพัฒนานักศึกษา
เริ่มงาน 16 กรกฎาคม 2557
   
2447
นายวีรพล  ผิวผ่อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา
สำนักพัฒนานักศึกษา
เริ่มงาน 16 กรกฎาคม 2557
   
2446
นางปรียาภรณ์  กองโต
พนักงานบริการ
ศูนย์หนังสือ มฉก.
เริ่มงาน 16 กรกฎาคม 2557
2445
นางสาววัลลภา  วัฒแสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
กองทรัพยากรบุคคล
เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 2557

                    
2444
นางสาวภัทรพร  เย็นบุตร
อาจารย์ประจำ
คณะนิติศาสตร์
เริ่มงาน 1 กรกฎา 2557
 
2443
ดร.กรวิภา  วิกัยนภากุล
อาจารย์ประจำ
คณะเทคนิคการแพทย์
เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 2557

 


สงวนลิขสิทธิ์โดย © กองทรัพยากรบุคคล All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2011-09-12 (13246 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©