ขอต้อนรับสู่

กองทรัพยากรบุคคล

ผู้บริหารสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ
แนะนำบุคลากร
ปรับปรุงโครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
SAR 2555


สวัสดิการ

การจัดสวัสดิการงานศพ
รถรับ-ส่งบุคลากร
ส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร
► สวัสดิการเครื่องแบบบุคลากร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
หอพักบุคลากร


Link


ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ

งานพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา
  -  การลาศึกษาต่อ              
  -  การขยายเวลาศึกษาต่อ
  -  การกลับเข้าปฏิบัติงาน
  -  การลาอบรม
งานทุนการศึกษาเอกสารเผยแพร่


เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับงานบุคคล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีสำหรับบุคลากร พ.ศ. 2550
การจ้างงานคนต่างด้าว
สิทธิการลาของบุคลากร


KM กองทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา 2559


► 1. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร (HRD & KM) ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
►  2. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การต่ออายุวีซ่าของนักศึกษาชาวต่างชาติ วิทยากร นางสาวสาคร  เชื้อฉ่ำหลวง
► 3. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การคำนวณระยะเวลาการชดใช้ทุนการศึกษา วิทยากร นางสาวอ้อยใจ  พูลเกตุ
► 4. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากร นางสาววัลลภา  วัฒแสงงานพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา
หน้า: 4/4

กิจกรรมที่  4   การลาอบรมระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ หรือเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
 (1)    ตรวจสอบประเภทการลา   พร้อมเอกสารประกอบ
 (2)    วิเคราะห์สรุปตามระเบียบการลา  และประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง  
 (3)    จัดทำบันทึกเสนออธิการบดี   ผ่านรอง ฯ   ขออนุมัติ
 (4)    แจ้งผลการพิจารณาการขอลาอบรม   ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และผู้ขอลาอบรมทราบ
 (5)    เพื่อจัดทำเอกสารสัญญาฯ   พร้อมทั้งการค้ำประกัน  และคำสั่ง
 (6)    ผู้ลาศึกษาทำสัญญาฯ  2   ฉบับ  และสัญญาค้ำประกัน  2  ฉบับ    พร้อมเอกสารประกอบ
 (7)    จัดทำบันทึกเสนอลงนาม  สัญญาฯ และคำสั่ง
 (8)    ส่งสำเนาคำสั่งและเอกสารสัญญาฯ  ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ขอลาศึกษาทราบ

-   กรณีการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
(1)    วิเคราะห์ข้อมูลตรวจสอบเอกสารการลาอบรม 
(2)    คำนวณระยะเวลาในการชดใช้ และนับเวลาชดใช้  
(3)    จัดทำบันทึกสรุปเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาการเพื่อชดใช้เวลาการลาอบรม   และจัดทำคำสั่งการกลับเข้าปฏิบัติงานเพื่อชดใช้เวลาการลาอบรมให้อธิการบดีลงนาม  
(4)    แจ้งผลการพิจารณาพร้อมส่งสำเนาคำสั่ง ให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ลาศึกษาต่อทราบ
(5)    ส่งสำเนาคำสั่งการกลับเข้าปฏิบัติงานฯ ให้กองคลัง และหน่วยงานต้นสังกัดที่ผู้ลาศึกษาต่อได้ทราบ

 คำอธิบาย
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
   
> ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 115/2550 เรื่อง การปรับแผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ปีการศึกษา 2551 - 2554)
> ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 021/2550 เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2550

>
 ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 066/2550 เรื่อง การกำหนดเงินทุนการศึกษาในการขอรับทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
> ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคลากร พ.ศ. 2546
> ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย การลาศึกษาต่อสำหรับบุคลากร พ.ศ. 2546
> ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 128/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการให้ทุนการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
> ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 129/2546 เรื่อง การคำนวณระยะเวลาปฏิบัติงานและการนับเวลาปฏิบัติงานเพื่อชดใช้เวลาการลาศึกษา

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดระเบียบฯ และประกาศฯ ได้จากคู่มือการเสนอขอรับทุนการศึกษาและการขอลาศึกษาต่อ ฉบับ พ.ศ. 2546

ประเภททุนการศึกษา
      1. ทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์ประจำ

           เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในประเทศและต่างประเทศ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยที่จะได้ผู้มีความรู้ ความชำนาญในสาขาวิชา และระดับความรู้ที่เหมาะสมแก่หน้าที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้กลับมาปฏิบัติงานและสอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถลาศึกษาต่อได้ทั้งแบบการลาศึกษาเต็มเวลาและการลาศึกษาโดยใช้เวลาบางส่วน
(สัปดาห์ละไม่เกิน 1 1/2 วัน)

      2. ทุนการศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่
           เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้ปฏิบัติงานประจำของมหาวิทยาลัยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถ
ขอรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นตามความจำเป็นและความต้องการของมหาวิทยาลัยที่จะได้ผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเหมาะสมแก่หน้าที่ที่กำหนด
ให้กลับมาปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ซึ่งจะต้องเป็นการลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลาเท่านั้น กรณีได้รับทุนจากแหล่งอื่นสามารถลาศึกษาโดยใช้เวลาบางส่วนได้ (สัปดาห์ละไม่เกิน 1 1/2 วัน)

       3. ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป
            มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะพิจารณาอนุมัติให้บุคคลที่ไม่ได้เป็นบุคลากรประจำของมหาวิทยาลัย ได้รับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณาตามความต้องการของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย


-   การนับเวลาปฏิบัติงานเพื่อชดใช้เวลาการลาศึกษา จะเริ่มนับในวันที่ผู้นั้นสำเร็จการศึกษา โดยมีหนังสือ รับรองจากสภามหาวิทยาลัย  การชดใช้เวลาการลาศึกษาต่อ
            ผู้ได้รับการอนุมัติลาศึกษาต่อ /  รับทุนการศึกษา ต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัย เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วตามเงื่อนไข ดังนี้
1. กรณีลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยได้รับทุนหรือไม่ได้รับทุนการศึกษา
-    กรณีลาศึกษาต่อเต็มเวลา จะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ชดใช้เป็นเวลาสองเท่า ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการลาศึกษา
-    กรณีลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาบางส่วน จะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ชดใช้เป็นเวลาหนึ่งเท่าของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการลาศึกษา
-   กรณีผู้ลาศึกษาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัยได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ลาศึกษาจะต้องชดใช้เป็นเงินให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นจำนวนสามเท่าของจำนวนเงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้ทั้งหมด ระหว่างการลาศึกษาต่อภายใน 30 วัน ถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน  หากผู้ได้รับทุนไม่ชำระภายในกำหนด หรือชำระไม่ครบ ทั้งนี้โดยความยินยอมของผู้ให้ทุนหรือไม่ก็ตาม ผู้ได้รับทุนจะต้องจ่ายดอกเบี้ยจากเงินที่ยังไม่ได้ชำระอีกในอัตราร้อยละ  15  ต่อปี

 2. กรณีที่ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาเพิ่มเติมตามเกณฑ์แล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา
-    กรณีที่ขอขยายเวลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลาเป็นกรณีพิเศษ ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นเวลาสองเท่าครึ่งของระยะเวลาที่ใช้ไปในการขยายเวลาศึกษา
-   กรณีที่ขอขยายเวลาศึกษาต่อแบบใช้เวลาบางส่วนเป็นกรณีพิเศษ ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นเวลาหนึ่งเท่าครึ่งของระยะเวลาที่ใช้ไปในการขยายเวลาศึกษา
-   กรณีที่ขอขยายเวลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลาเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นเวลาสองเท่าครึ่ง ของระยะเวลาที่ใช้ไปในการขยายเวลาศึกษา และจะไม่ได้รับเงินเดือนในระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมตามระยะเวลาดังกล่าว
-    กรณีที่ขอขยายเวลาศึกษาต่อแบบใช้เวลาบางส่วนเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นเวลาหนึ่งเท่าครึ่ง ของระยะเวลาที่ใช้ไปในการขยายเวลาศึกษา และจะไม่ได้รับเงินเดือนในระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมตามระยะเวลาดังกล่าว

 หน้าก่อน หน้าก่อน (3/4)


สงวนลิขสิทธิ์โดย © กองทรัพยากรบุคคล All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2011-01-18 (13401 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©