ขอต้อนรับสู่

กองทรัพยากรบุคคล

ผู้บริหารสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ
แนะนำบุคลากร
ปรับปรุงโครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
SAR 2555


สวัสดิการ

การจัดสวัสดิการงานศพ
รถรับ-ส่งบุคลากร
ส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร
► สวัสดิการเครื่องแบบบุคลากร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
หอพักบุคลากร


Link


ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ

งานพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา
  -  การลาศึกษาต่อ              
  -  การขยายเวลาศึกษาต่อ
  -  การกลับเข้าปฏิบัติงาน
  -  การลาอบรม
งานทุนการศึกษาเอกสารเผยแพร่


เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับงานบุคคล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีสำหรับบุคลากร พ.ศ. 2550
การจ้างงานคนต่างด้าว
สิทธิการลาของบุคลากร


KM กองทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา 2559


► 1. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร (HRD & KM) ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
►  2. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การต่ออายุวีซ่าของนักศึกษาชาวต่างชาติ วิทยากร นางสาวสาคร  เชื้อฉ่ำหลวง
► 3. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การคำนวณระยะเวลาการชดใช้ทุนการศึกษา วิทยากร นางสาวอ้อยใจ  พูลเกตุ
► 4. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากร นางสาววัลลภา  วัฒแสงงานพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา
หน้า: 3/4

กิจกรรมที่  3   การรายงานตัวเพื่อกลับเข้าปฏิบัติงาน
-    กรณี   การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ยังไม่สำเร็จการศึกษา
(1)   วิเคราะห์ข้อมูล การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน   มฉก. กบ. 015.04    เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งกองบุคลากร   พร้อมเอกสารประกอบ     
(2)    คำนวณระยะเวลา และจัดทำคำสั่งการกลับเข้าปฏิบัติงาน  และจัดทำบันทึกสรุปเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาการขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานพร้อมคำสั่ง
(3)    แจ้งผลการพิจารณาการรายงานตัวกลับเข้า ปฏิบัติงาน ให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ลาศึกษาต่อทราบ
(4)    ส่งสำเนาคำสั่งการกลับเข้าปฏิบัติงานให้กองคลัง และหน่วยงานต้นสังกัดที่ผู้ลาศึกษาต่อได้ทราบ

-    กรณี   การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานแล้ว จบการศึกษาภายหลัง
(1)    วิเคราะห์ข้อมูลตรวจสอบเอกสารการจบการศึกษา   พร้อมเอกสารประกอบ     
(2)    คำนวณระยะเวลาในการชดใช้ และนับเวลาชดใช้  
(3)    จัดทำบันทึกสรุปเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาการเพื่อชดใช้เวลา  และจัดทำคำสั่งการกลับเข้าปฏิบัติงาน
เพื่อชดใช้เวลาให้อธิการบดีลงนาม  
(4)    แจ้งผลการพิจารณาพร้อมส่งสำเนาคำสั่งการกลับเข้าปฏิบัติงานฯ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ลาศึกษาต่อทราบ
(5)   ส่งสำเนาคำสั่งการกลับเข้าปฏิบัติงานฯ ให้กองคลัง และหน่วยงานต้นสังกัดที่ผู้ลาศึกษาต่อได้ทราบ

-    กรณี   การกลับเข้าปฏิบัติงานเมื่อสำเร็จตามกำหนด
(1)   วิเคราะห์ข้อมูล การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน   มฉก. กบ. 015.04    เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งกองบุคลากร   พร้อมเอกสารประกอบ     
(2)    คำนวณระยะเวลาในการชดใช้ และนับเวลาชดใช้  
(3)    จัดทำบันทึกสรุปเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาการขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานเพื่อชดใช้เวลา
(4)    จัดทำคำสั่งการกลับเข้าปฏิบัติงานเพื่อชดใช้เวลาให้อธิการบดีลงนาม  
(5)    แจ้งผลการพิจารณาการรายงานตัวกลับเข้า ปฏิบัติงาน ให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ลาศึกษาต่อทราบ
(6)    ส่งสำเนาคำสั่งการกลับเข้าปฏิบัติงานฯ ให้กองคลัง และหน่วยงานต้นสังกัดที่ผู้ลาศึกษาต่อได้ทราบ
หน้าก่อน หน้าก่อน (2/4) - หน้าถัดไป (4/4) หน้าถัดไป


Content ©