ขอต้อนรับสู่

กองทรัพยากรบุคคล

ผู้บริหารสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ
แนะนำบุคลากร
ปรับปรุงโครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
SAR 2555


สวัสดิการ

การจัดสวัสดิการงานศพ
รถรับ-ส่งบุคลากร
ส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร
► สวัสดิการเครื่องแบบบุคลากร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
หอพักบุคลากร


Link


ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ

งานพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา
  -  การลาศึกษาต่อ              
  -  การขยายเวลาศึกษาต่อ
  -  การกลับเข้าปฏิบัติงาน
  -  การลาอบรม
งานทุนการศึกษาเอกสารเผยแพร่


เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับงานบุคคล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีสำหรับบุคลากร พ.ศ. 2550
การจ้างงานคนต่างด้าว
สิทธิการลาของบุคลากร


KM กองทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา 2559


► 1. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร (HRD & KM) ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
►  2. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การต่ออายุวีซ่าของนักศึกษาชาวต่างชาติ วิทยากร นางสาวสาคร  เชื้อฉ่ำหลวง
► 3. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การคำนวณระยะเวลาการชดใช้ทุนการศึกษา วิทยากร นางสาวอ้อยใจ  พูลเกตุ
► 4. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากร นางสาววัลลภา  วัฒแสงงานพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา
หน้า: 2/4

กิจกรรมที่ 2    การขยายเวลาการลาศึกษาต่อของอาจารย์และบุคลากร (เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป (ทั้งในและต่างประเทศ)
(1)    ตรวจสอบแบบขอขยายเวลาการลาศึกษาต่อ   (มฉก. กบ.015.03)   พร้อมเอกสารประกอบ
(2)   วิเคราะห์สรุปตามระเบียบการลาศึกษาต่อ/ทุนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  
(3)   จัดทำบันทึกเสนออธิการบดี   ผ่านรอง ฯ   ขออนุมัติ
(4)   แจ้งผลการพิจารณาการขอขยายเวลาการลาศึกษาต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และผู้ขอขยายเวลาทราบ
(5)   เพื่อจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาฯ 
(6)   ผู้ลาศึกษาทำแนบท้ายสัญญาฯ  2  ฉบับ  พร้อมเอกสารประกอบ
(7)   จัดทำบันทึกเสนอลงนาม  แนบท้ายสัญญาฯ   และคำสั่ง
(8)   ส่งสำเนาคำสั่งและเอกสารแนบท้ายสัญญาฯ  ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ขอขยายเวลาฯ ทราบ
หน้าก่อน หน้าก่อน (1/4) - หน้าถัดไป (3/4) หน้าถัดไป


Content ©