ขอต้อนรับสู่

กองทรัพยากรบุคคล

ผู้บริหารสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ
แนะนำบุคลากร
ปรับปรุงโครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
SAR 2555


สวัสดิการ

การจัดสวัสดิการงานศพ
รถรับ-ส่งบุคลากร
ส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร
► สวัสดิการเครื่องแบบบุคลากร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
หอพักบุคลากร


Link


ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ

งานพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา
  -  การลาศึกษาต่อ              
  -  การขยายเวลาศึกษาต่อ
  -  การกลับเข้าปฏิบัติงาน
  -  การลาอบรม
งานทุนการศึกษาเอกสารเผยแพร่


เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับงานบุคคล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีสำหรับบุคลากร พ.ศ. 2550
การจ้างงานคนต่างด้าว
สิทธิการลาของบุคลากร


KM กองทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา 2559


► 1. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร (HRD & KM) ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
►  2. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การต่ออายุวีซ่าของนักศึกษาชาวต่างชาติ วิทยากร นางสาวสาคร  เชื้อฉ่ำหลวง
► 3. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การคำนวณระยะเวลาการชดใช้ทุนการศึกษา วิทยากร นางสาวอ้อยใจ  พูลเกตุ
► 4. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากร นางสาววัลลภา  วัฒแสงงานพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา
หน้า: 1/4


กิจกรรมที่ 1    การลาศึกษาต่อของอาจารย์ , บุคลากร (เจ้าหน้าที่) และบุคคลทั่วไป  ทั้งในและต่างประเทศ
 (1)    การลาศึกษาต่อ    พร้อมเอกสารประกอบได้แก่
         -    แบบฟอร์มการขอสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ  ( มฉก.กบ. 015.01 )
         -    แบบฟอร์มการขอลาศึกษาต่อ  ( มฉก.กบ. 015.02 ) 
         -    สำเนาผลการศึกษาในระดับ    [  ] ปริญญาตรี      [  ] ปริญญาโท
         -    ใบตอบรับเข้าศึกษาต่อ  /   ใบรับรอง   จากสถาบันที่เข้าศึกษาต่อ
         -    หลักสูตรหรือแนวทางการศึกษาของสถาบันที่ศึกษา 
         -    ปฏิทินการศึกษาจากสถาบันที่ศึกษา
 (2)   วิเคราะห์สรุปตามระเบียบการลาศึกษาต่อ (  ทุนส่วน / ทุนการศึกษา มฉก.)  ที่เกี่ยวข้อง  
 (3)   จัดทำบันทึกเสนออธิการบดี   ผ่านรอง ฯ   ขออนุมัติ
 (4)   แจ้งผลการพิจารณาการขอลาศึกษาต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และผู้ขอลาศึกษาทราบ
 (5)   เพื่อจัดทำเอกสารสัญญาฯ   พร้อมทั้งการค้ำประกัน 
 (6)   ผู้ลาศึกษาทำสัญญาฯ  2   ฉบับ  และสัญญาค้ำประกัน  2  ฉบับ   พร้อมเอกสารประกอบ
 (7)   จัดทำบันทึกเสนอลงนาม  สัญญาฯ และคำสั่ง
 (8)   ส่งสำเนาคำสั่งและเอกสารสัญญาฯ  ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ขอลาศึกษาทราบ
หน้าถัดไป (2/4) หน้าถัดไป


Content ©