ขอต้อนรับสู่

กองทรัพยากรบุคคล

ผู้บริหารสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ
แนะนำบุคลากร
ปรับปรุงโครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
SAR 2555


สวัสดิการ

การจัดสวัสดิการงานศพ
รถรับ-ส่งบุคลากร
ส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร
► สวัสดิการเครื่องแบบบุคลากร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
หอพักบุคลากร


Link


ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ

งานพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา
  -  การลาศึกษาต่อ              
  -  การขยายเวลาศึกษาต่อ
  -  การกลับเข้าปฏิบัติงาน
  -  การลาอบรม
งานทุนการศึกษาเอกสารเผยแพร่


เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับงานบุคคล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีสำหรับบุคลากร พ.ศ. 2550
การจ้างงานคนต่างด้าว
สิทธิการลาของบุคลากร


KM กองทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา 2559


► 1. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร (HRD & KM) ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
►  2. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การต่ออายุวีซ่าของนักศึกษาชาวต่างชาติ วิทยากร นางสาวสาคร  เชื้อฉ่ำหลวง
► 3. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การคำนวณระยะเวลาการชดใช้ทุนการศึกษา วิทยากร นางสาวอ้อยใจ  พูลเกตุ
► 4. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากร นางสาววัลลภา  วัฒแสงงานเชิญอาจารย์พิเศษ

-     ส่งบันทึกให้ทุกคณะวิชาดำเนินการจัดส่งแผนการเชิญอาจารย์พิเศษของแต่ละคณะวิชา ประจำภาคการศึกษา (ปีละ 3  ครั้ง)
         - ภาคการศึกษาที่   1 เดือนพฤษภาคม
         - ภาคการศึกษาที่   2 เดือนกันยายน
         - ภาคการศึกษาที่   3 เดือนกุมภาพันธ์
-    ประสานงานกับกองแผนและพัฒนาในการขอทราบผลการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ
-    ประสานงานกับกองคลังในการขอทราบผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษในปีการศึกษาที่ผ่านมา
-    ดำเนินวิเคราะห์และตรวจสอบคุณวุฒิ/คุณสมบัติ  และประสบการณ์ ของการจ้างอาจารย์พิเศษ  (กรณีเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง) ให้สอดคล้องกับรายวิชาตามที่กำหนดในประมวลการสอนแต่ละภาคการศึกษา ที่คณะเสนอ   และคำนวณค่าตอบแทน  จัดทำบันทึกเสนออธิการบดีขออนุมัติการจ้างอาจารย์พิเศษ
-    บันทึกแจ้งผลอนุมัติให้คณะวิชารับทราบ และกองคลังเพื่อเบิก-จ่าย
-    สรุปการประเมินผลการดำเนินงาน  ปีละ 2 ครั้ง   / นำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน


สงวนลิขสิทธิ์โดย © กองทรัพยากรบุคคล All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2011-01-18 (1785 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©