ขอต้อนรับสู่

กองทรัพยากรบุคคล

ผู้บริหารสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ
แนะนำบุคลากร
ปรับปรุงโครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
SAR 2555


สวัสดิการ

การจัดสวัสดิการงานศพ
รถรับ-ส่งบุคลากร
ส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร
► สวัสดิการเครื่องแบบบุคลากร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
หอพักบุคลากร


Link


ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ

งานพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา
  -  การลาศึกษาต่อ              
  -  การขยายเวลาศึกษาต่อ
  -  การกลับเข้าปฏิบัติงาน
  -  การลาอบรม
งานทุนการศึกษาเอกสารเผยแพร่


เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับงานบุคคล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีสำหรับบุคลากร พ.ศ. 2550
การจ้างงานคนต่างด้าว
สิทธิการลาของบุคลากร


KM กองทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา 2559


► 1. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร (HRD & KM) ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
►  2. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การต่ออายุวีซ่าของนักศึกษาชาวต่างชาติ วิทยากร นางสาวสาคร  เชื้อฉ่ำหลวง
► 3. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การคำนวณระยะเวลาการชดใช้ทุนการศึกษา วิทยากร นางสาวอ้อยใจ  พูลเกตุ
► 4. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากร นางสาววัลลภา  วัฒแสงงานทุนการศึกษา

กิจกรรมที่    1       การดำเนินการตรวจสอบทุนการศึกษา
-  กองคลังสรุปการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาในแต่ละเดือนให้ตรวจสอบ
-  แผนกฯ ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายทุนการศึกษาในแต่ละเดือน
- จัดทำบันทึกส่งกองคลังเพื่อยืนยังทุกเดือน

กิจกรรมที่    2      การดำเนินการเบิกเงินทุนการศึกษา
-  ตรวจสอบใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการศึกษาของผู้รับทุนการศึกษาขอเบิกทุน /  ยืมเงินทุน  และพร้อมแนบใบเสร็จค่าใช้จ่ายเสนอต่อผู้บังคับบัญชาก่อนนำส่งแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
-  วิเคราะห์ตามระเบียบการให้ทุนการศึกษา พร้อมทั้งจัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายทุนและใบตัดงบประมาณทุนการศึกษาต่ออธิการบดี  ผ่านรองอธิการบดี  เพื่อขออนุมัติ
-  ดำเนินการส่งเรื่องอนุมัติส่งกองแผนฯ ตัดงบประมาณ   และส่งกองคลังต่อไป

กิจกรรมที่    3    การจัดทำงบประมาณทุนการศึกษา
- ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายทุนการศึกษา
- วางแผนงบประมาณทุนการศึกษาในปีต่อไป   ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
- จัดทำบันทึกส่งกองแผนและพัฒนา

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กองทรัพยากรบุคคล All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2011-01-18 (3013 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©