ขอต้อนรับสู่

กองทรัพยากรบุคคล

ผู้บริหารสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ
แนะนำบุคลากร
ปรับปรุงโครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
SAR 2555


สวัสดิการ

การจัดสวัสดิการงานศพ
รถรับ-ส่งบุคลากร
ส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร
► สวัสดิการเครื่องแบบบุคลากร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
หอพักบุคลากร


Link


ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ

งานพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา
  -  การลาศึกษาต่อ              
  -  การขยายเวลาศึกษาต่อ
  -  การกลับเข้าปฏิบัติงาน
  -  การลาอบรม
งานทุนการศึกษาเอกสารเผยแพร่


เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับงานบุคคล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีสำหรับบุคลากร พ.ศ. 2550
การจ้างงานคนต่างด้าว
สิทธิการลาของบุคลากร


KM กองทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา 2559


► 1. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร (HRD & KM) ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
►  2. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การต่ออายุวีซ่าของนักศึกษาชาวต่างชาติ วิทยากร นางสาวสาคร  เชื้อฉ่ำหลวง
► 3. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การคำนวณระยะเวลาการชดใช้ทุนการศึกษา วิทยากร นางสาวอ้อยใจ  พูลเกตุ
► 4. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากร นางสาววัลลภา  วัฒแสงประวัติความเป็นมา

           กองบุคลากร  เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย   มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอแนะแนวทาง ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานด้านบุคคล ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย พัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ กองบุคลากรก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2536 เดิมเรียกชื่อแผนกบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานอธิการบดี

          ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้มีการปรับปรุงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อ แผนกบุคลากร และในปี พ.ศ. 2540 ได้มีการปรับปรุงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อ กองบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการดี ประกอบด้วยแผนกทะเบียนบุคลากร และแผนกนิติการและผลประโยชน์ต่อมาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2540  มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานสำนักงานอธิการบดี และให้ จัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับกอง ปรับปรุงโครงสร้างภายในให้สอดคล้องกับภาระงาน ในขณะนั้น ได้ปรับเปลี่ยนชื่อแผนกทะเบียนบุคคลากร เป็น แผนกทะเบียนและสวัสดิการ  

          ต่อมาปี พ.ศ. 2544 ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 192/2544 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม
พ.ศ. 2544 ให้โอนย้ายอัตรากำลังและภาระงานของแผนกนิติการและผลประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยไปสังกัดกองกลาง ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป ต่อมาได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 264/2544 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2544 โอนภาระงานสวัสดิการบุคลากรที่เกี่ยวกับงานประกันสังคม ประกันชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพ และกองทุนเงินทดแทนไปสังกัดแผนกเงินเดือนและสวัสดิการ กองคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป และเปลี่ยนชื่อแผนกทะเบียนและสวัสดิการเป็นแผนกทะเบียนบุคลากรและประโยชน์เกื้อกูล ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ 313/2544 เรื่องการปรับปรุงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่
20 ธันวาคม  2544

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้ปรับปรุงโครงสร้างกองบุคลากรอีกครั้ง คำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 08/2551 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 โดยให้โอนภาระงานและอัตรากำลังของแผนกพัฒนาการสอน สำนักพัฒนาวิชาการ มารวมกับงานพัฒนาบุคลากร และตั้งเป็นแผนกใหม่ ชื่อว่า แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยโอนภาระงานและอัตรากำลัง ของแผนกพัฒนาการสอน สำนักพัฒนาวิชาการ มารวมกับงานพัฒนาบุคลากร และตั้งเป็นแผนกใหม่ ชื่อว่า แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          และในปี พ.ศ. 2557 ได้ปรับปรุงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารภายในมหาวิทยาลัย อีกครั้ง คำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 02/2557  ลงวันที่ 29 มกราคม 2557 ดังนี้
1. เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จาก กองบุคลากร เป็นกองทรัพยากรบุคคล
2. เปลี่ยนชื่อแผนก ทะเบียนบุคลากรและประโยชน์เกื้อกูล เป็น แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ให้จัดตั้งแผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ ภายใต้สังกัด กองทรัพยากรบุคคล
ปัจจุบันกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และแผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ ตั้งอยู่ที่อาคารอำนวยการ ชั้น  2 ห้อง 234

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กองทรัพยากรบุคคล All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-09-14 (3487 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©