ขอต้อนรับสู่

กองทรัพยากรบุคคล

ผู้บริหารสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ
แนะนำบุคลากร
ปรับปรุงโครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
SAR 2555


สวัสดิการ

การจัดสวัสดิการงานศพ
รถรับ-ส่งบุคลากร
ส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร
► สวัสดิการเครื่องแบบบุคลากร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
หอพักบุคลากร


Link


ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ

งานพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา
  -  การลาศึกษาต่อ              
  -  การขยายเวลาศึกษาต่อ
  -  การกลับเข้าปฏิบัติงาน
  -  การลาอบรม
งานทุนการศึกษาเอกสารเผยแพร่


เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับงานบุคคล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีสำหรับบุคลากร พ.ศ. 2550
การจ้างงานคนต่างด้าว
สิทธิการลาของบุคลากร


KM กองทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา 2559


► 1. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร (HRD & KM) ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
►  2. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การต่ออายุวีซ่าของนักศึกษาชาวต่างชาติ วิทยากร นางสาวสาคร  เชื้อฉ่ำหลวง
► 3. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การคำนวณระยะเวลาการชดใช้ทุนการศึกษา วิทยากร นางสาวอ้อยใจ  พูลเกตุ
► 4. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากร นางสาววัลลภา  วัฒแสงดาวโหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการลาประเภทต่าง ๆ

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ

♦  แบบใบลา ♦  แบบขอสมัครสอบ
♦  แบบยกเลิกใบลา ♦  แบบขอลาศึกษาต่อ
♦  แบบแจ้งเหตุ การไม่บันทึกเวลา ♦  แบบรายงานความก้าวหน้าการลาศึกษาต่อและขอขยายเวลาศึกษา
♦  แบบขออนุมัติปฏิบัติงานวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย (เฉพาะอาจารย์) ♦  แบบขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน                                   
♦  แบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกสถานที่ของเจ้าหน้าที่ ♦  แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงิน/เงินยืมทดรองจ่าย ทุนการศึกษา
  ♦  สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเซ็นสัญญาลาศึกษาต่อ
   
   

แบบฟอร์มเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ดูงานหรือฝึกอบรม

แบบฟอร์มอื่น ๆ

♦  แบบ บฝ.1 สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่ ♦  แบบฟอร์มใบสมัครหอพักบุคลากร
♦  แบบ บฝ.1 สำหรับผู้บริหาร (ตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไป) ♦  แบบการขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ
♦  แบบ บฝ.2 แบบรายงานผลการประชุม/สัมมนา/ดูงานหรือฝึกอบรม
♦  แบบแสดงความจำนงขอรับสวัสดิการส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร
 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กองทรัพยากรบุคคล All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-09-24 (9267 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©