ขอต้อนรับสู่

กองทรัพยากรบุคคล

ผู้บริหารสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ
แนะนำบุคลากร
ปรับปรุงโครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
SAR 2555


สวัสดิการ

การจัดสวัสดิการงานศพ
รถรับ-ส่งบุคลากร
ส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร
► สวัสดิการเครื่องแบบบุคลากร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
หอพักบุคลากร


Link


ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ

งานพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา
  -  การลาศึกษาต่อ              
  -  การขยายเวลาศึกษาต่อ
  -  การกลับเข้าปฏิบัติงาน
  -  การลาอบรม
งานทุนการศึกษาเอกสารเผยแพร่


เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับงานบุคคล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีสำหรับบุคลากร พ.ศ. 2550
การจ้างงานคนต่างด้าว
สิทธิการลาของบุคลากร


KM กองทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา 2559


► 1. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร (HRD & KM) ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
►  2. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การต่ออายุวีซ่าของนักศึกษาชาวต่างชาติ วิทยากร นางสาวสาคร  เชื้อฉ่ำหลวง
► 3. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การคำนวณระยะเวลาการชดใช้ทุนการศึกษา วิทยากร นางสาวอ้อยใจ  พูลเกตุ
► 4. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากร นางสาววัลลภา  วัฒแสงผู้บริหารสถาบัน

 

   

   
                                                                                                                

รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ
อธิการบดี

   
         

 

 

 

ผศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์
รองอธิการบดี

รศ.ดร.จันทรา  ชัยพานิช
รักษาการรองอธิการบดี

นายฉลอง  แขวงอินทร์
รองอธิการบดี

 
                                                             

 

 

 

 

 ผศ.นิก  สุนทรธัย
ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ประพฤทธิ์  ศุกลรัตนเมธี
ผู้ช่วยอธิการบดี

 

นางกรวรรณ  วัฒนชัย
ผู้ช่วยอธิการบดี

 อาจารย์ปวินทร์  สุวรรณกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี

                                                                

 

 

รศ.อิสยา จันทร์วิทยานุชิต
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์
รักษาการคณบดีคณะภาษา
และวัฒนธรรมจีน

ดร.ศิริวรรณ  ตันตระวาณิชย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

รศ.ดร.จันทรา  ชัยพานิช
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

                                                         

 

อาจารย์อวยชัย  คูหากาญจน์
คณบดีคณะนิติศาสตร์

อาจารย์นวลใย  วัฒนกูล
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และสวัสดิการสัมคม

รศ.อิสยา จันทร์วิทยานุชิต
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

อาจารย์สุรีย์รัตน์  มาระโพธิ์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผศ.พรรณราย  แสงวิเชียร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

ผศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์
รักษาการคณบดีคณะการแพทย์
แผนจีน 

ผศ.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.พรรัชนี วีระพงศ์
คณบดีคณะกายภาพบำบัด

รศ.ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ 
 คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 

 

 

                                                                                                        

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กองทรัพยากรบุคคล All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-09-23 (4600 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©