ขอต้อนรับสู่

กองทรัพยากรบุคคล

ผู้บริหารสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ
แนะนำบุคลากร
ปรับปรุงโครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
SAR 2555


สวัสดิการ

การจัดสวัสดิการงานศพ
รถรับ-ส่งบุคลากร
ส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร
► สวัสดิการเครื่องแบบบุคลากร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
หอพักบุคลากร


Link


ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ

งานพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา
  -  การลาศึกษาต่อ              
  -  การขยายเวลาศึกษาต่อ
  -  การกลับเข้าปฏิบัติงาน
  -  การลาอบรม
งานทุนการศึกษาเอกสารเผยแพร่


เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับงานบุคคล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีสำหรับบุคลากร พ.ศ. 2550
การจ้างงานคนต่างด้าว
สิทธิการลาของบุคลากร


KM กองทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา 2559


► 1. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร (HRD & KM) ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
►  2. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การต่ออายุวีซ่าของนักศึกษาชาวต่างชาติ วิทยากร นางสาวสาคร  เชื้อฉ่ำหลวง
► 3. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การคำนวณระยะเวลาการชดใช้ทุนการศึกษา วิทยากร นางสาวอ้อยใจ  พูลเกตุ
► 4. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากร นางสาววัลลภา  วัฒแสงแนะนำบุคลากร
 (นายพีระพงษ์  เอื้อสุนทรวัฒนา)

ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล

 

(นางสุภัทรียา  จิตรกร)

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล

 


 

แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล

นฤดี  บุญยืน
หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล

เบอร์ติดต่อ  1118
รับผิดชอบ  งานแต่งตั้งดำรงตำแหน่งบริหาร แต่งตั้งคณาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปรับวุฒิ / 
                     เพิ่มวุฒิ โอนย้ายบุคลากร การพิจารณาจ้างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประเมินผลการทดลอง
                     ปฏิบัติงาน 120 วัน ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การพ้นสภาพการเป็นบุคลากร 
                     งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง  งานมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง
E-mail  naruedee@hcu.ac.th
โสภา  เอี่ยมอิทธิพล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล

เบอร์ติดต่อ  1820
รับผิดชอบ  งานรับสมัคร สรรหา ว่าจ้างบุคลากร  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานทะเบียนประวัติบุคลากร
E-mail  sopa.e@hcu.ac.th

สาคร  เชื้อฉ่ำหลวง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล
เบอร์ติดต่อ  1820
รับผิดชอบ  งานสรรหาว่าจ้าง ต่อใบอนุญาตทำงานอาจารย์ต่างชาติ ต่อวีซ่าอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ
                     งานสัญญาจ้างบุคลากร แจ้งการเปลี่ยนแปลงเงินเดือน
E-mail  sakorn@hcu.ac.th
เต็มดวง  เข็มเพชร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล
เบอร์ติดต่อ
1820
รับผิดชอบ  งานสวัสดิการเครื่องแบบ, สวัสดิการส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร, สวัสดิการงานศพ, สวัสดิการ รถรับ-ส่ง, หนังสือรับรองการทำงาน
E-mail  temdung.k@hcu.ac.th
แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อ้อยใจ  พูลเกตุ
หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เบอร์ติดต่อ 1143
รับผิดชอบ  งานทุนการศึกษา, งานพัฒนาบุคลากร  และควบคุมกำกับดูแลงานทั้งหมดของแผนก
E-mail  oilpooh@hotmail.com
นิภาพร  พรมรักษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล

เบอร์ติดต่อ
1142
รับผิดชอบ  งานพัฒนาบุคลากร งานลงทะเบียน วุฒิบัตร เกียรติบัตร หนังสือสำคัญ สวัสดิการหอพัก
E-mail  nipapong.p@hcu.ac.th
แผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ
                                        
รุ่งฤดี  ธนูแก้ว
หัวหน้าแผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ

เบอร์ติดต่อ 1166
รับผิดชอบ  แผนงาน และงบประมาณประจำปี งานฐานข้อมูลบุคลากร บริการข้อมูลสารสนเทศ งานการตรวจสอบและคำนวณภาระการสอนของอาจารย์ประจำ
                     งานจ้างอาจารย์พิเศษ งานประกันคุณภาพการบริหารทั่วไป ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย
                     และควบคุมกำกับดูแลงานทั้งหมดของแผนก
E-mail  rungrudee.ia@gmail.com
โสภิตฐิตา  ฤทธิ์ศรีบุญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์ติดต่อ
1448
รับผิดชอบ   งานบันทึกเอกสารการลาประเภทต่าง ๆ จัดทำสรุปสถิตการลาประเภทต่าง ๆ งานตรวจสอบเวลาการทำงาน  เบิกค่าล่วงเวลาของบุคลากรประจำ
                      งานประวัติลูกจ้างรายวัน งานตรวจสอบและคำนวณค่าตอบแทนลูกจ้างรายวัน จัดเก็บลายนิ้วมือ และจัดทำ Web Page 
                      ของหน่วยงาน
E-mail  sopitti.r@hcu.ac.th
วัลลภา  วัฒแสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ
1448 
รับผิดชอบ  งานสารบรรณ งานเบิกวัสดุสำรองคลัง งานควบคุมการใช้โทรศัพท์ 
                     งานควบคุมการถ่ายเอกสาร
E-mail  wanlaphar_b@hotmail.com
  ทวนชัย  โชติช่วง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล

เบอร์ติดต่อ 1142
รับผิดชอบ  งานฐานข้อมูลบุคลากร บริการข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกเอกสารการลาประเภทต่าง ๆ งานการประชุม งานควบคุมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จัดทำรายงานประจำปี (รทม.) ส่ง สกอ. ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล
E-mail  tompubliclaw@gmail.com
   

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กองทรัพยากรบุคคล All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-09-16 (7257 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©