(นางสุภัทรียา  จิตรกร)
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ  1449

(นายพีระพงษ์  เอื้อสุนทรวัฒนา)
ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล

แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล

นฤดี  บุญยืน
หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล

เบอร์ติดต่อ  1118
รับผิดชอบ  งานแต่งตั้งดำรงตำแหน่งบริหาร แต่งตั้งคณาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปรับวุฒิ / เพิ่มวุฒิ โอนย้ายบุคลากร
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การพ้นสภาพการเป็นบุคลากร งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง
งานมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง และควบคุมกำกับดูแลงานทั้งหมดของแผนก
E-mail  naruedee@hcu.ac.th

โสภา  เอี่ยมอิทธิพล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล

เบอร์ติดต่อ  1820
รับผิดชอบ  งานรับสมัคร สรรหา ว่าจ้างบุคลากร  ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 120 วัน งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานทะเบียนประวัติบุคลากร
E-mail  sopa.e@hcu.ac.th

สาคร  เชื้อฉ่ำหลวง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล
เบอร์ติดต่อ  1820
รับผิดชอบ  งานสรรหาว่าจ้าง ต่อใบอนุญาตทำงานอาจารย์ต่างชาติ ต่อวีซ่าอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ
การพิจารณาจ้างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ งานสัญญาจ้างบุคลากร แจ้งการเปลี่ยนแปลงเงินเดือน
E-mail  sakorn@hcu.ac.th

เต็มดวง  เข็มเพชร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล
เบอร์ติดต่อ
 1820
รับผิดชอบ  การพิจารณาจ้างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ งานสัญญาจ้างบุคลากร งานสวัสดิการเครื่องแบบ, สวัสดิการส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร,
สวัสดิการงานศพ, สวัสดิการ รถรับ-ส่ง, หนังสือรับรองการทำงาน
E-mail  temdung.k@hcu.ac.th

แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อ้อยใจ  พูลเกตุ
หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เบอร์ติดต่อ 1143
รับผิดชอบ  งานทุนการศึกษา, งานพัฒนาบุคลากร  และควบคุมกำกับดูแลงานทั้งหมดของแผนก
E-mail  oilpooh@hotmail.com

นิภาพร  พรมรักษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล
เบอร์ติดต่อ
 1142
รับผิดชอบ  งานพัฒนาบุคลากร งานลงทะเบียน วุฒิบัตร เกียรติบัตร หนังสือสำคัญ สวัสดิการหอพัก
E-mail  nipapong.p@hcu.ac.th

แผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ

รุ่งฤดี  ธนูแก้ว
หัวหน้าแผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ

เบอร์ติดต่อ 1166
รับผิดชอบ  แผนงาน และงบประมาณประจำปี งานการตรวจสอบและคำนวณภาระการสอนของอาจารย์ประจำ
งานจ้างอาจารย์พิเศษ งานประกันคุณภาพการบริหารทั่วไป ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย
งานฐานข้อมูลบุคลากร บริการข้อมูลสารสนเทศ และควบคุมกำกับดูแลงานทั้งหมดของแผนก
E-mail  rungrudee.ia@gmail.com

โสภิตฐิตา  ฤทธิ์ศรีบุญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์ติดต่อ
 1448
รับผิดชอบ   งานบันทึกเอกสารการลาประเภทต่าง ๆ จัดทำสรุปสถิตการลาประเภทต่าง ๆ งานตรวจสอบเวลาการทำงาน
เบิกค่าล่วงเวลาของบุคลากรประจำ งานประวัติลูกจ้างรายวัน งานตรวจสอบและคำนวณค่าตอบแทนลูกจ้างรายวัน จัดเก็บลายนิ้วมือ
และจัดทำ Website ของหน่วยงาน
E-mail  sopitti.r@gmail.com

วัลลภา  วัฒแสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ
 1448
รับผิดชอบ  งานสารบรรณ งานเบิกวัสดุสำรองคลัง งานควบคุมการใช้โทรศัพท์
งานควบคุมการถ่ายเอกสาร
E-mail  wanlaphar_b@hotmail.com

ทวนชัย  โชติช่วง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล

เบอร์ติดต่อ 1142
รับผิดชอบ  งานฐานข้อมูลบุคลากร บริการข้อมูลสารสนเทศ งานการประชุม งานควบคุมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์
จัดทำรายงานประจำปี (รทม.) ส่ง สกอ. ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล
E-mail  tompubliclaw@gmail.com