กิจกรรมที่ 1    การลาศึกษาต่อของอาจารย์ , บุคลากร (เจ้าหน้าที่) และบุคคลทั่วไป  ทั้งในและต่างประเทศ 
 (1)    การลาศึกษาต่อ พร้อมเอกสารประกอบได้แก่
–  แบบฟอร์มการขอสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ ( มฉก.กบ. 015.01 )
–  แบบฟอร์มการขอลาศึกษาต่อ ( มฉก.กบ. 015.02 )
–  สำเนาผลการศึกษาในระดับ    [  ] ปริญญาตรี      [  ] ปริญญาโท
–  ใบตอบรับเข้าศึกษาต่อ/ใบรับรอง จากสถาบันที่เข้าศึกษาต่อ
–  หลักสูตรหรือแนวทางการศึกษาของสถาบันที่ศึกษา
–  ปฏิทินการศึกษาจากสถาบันที่ศึกษา
(2)   วิเคราะห์สรุปตามระเบียบการลาศึกษาต่อ (ทุนส่วน/ทุนการศึกษา มฉก.) ที่เกี่ยวข้อง
(3)   จัดทำบันทึกเสนออธิการบดี ผ่านรองฯ ขออนุมัติ
(4)   แจ้งผลการพิจารณาการขอลาศึกษาต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ขอลาศึกษาทราบ
(5)   เพื่อจัดทำเอกสารสัญญาฯ พร้อมทั้งการค้ำประกัน
(6)   ผู้ลาศึกษาทำสัญญาฯ 2 ฉบับ และสัญญาค้ำประกัน 2 ฉบับ พร้อมเอกสารประกอบ
(7)   จัดทำบันทึกเสนอลงนาม สัญญาฯ และคำสั่ง
(8)   ส่งสำเนาคำสั่งและเอกสารสัญญาฯ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ขอลาศึกษาทราบ

 

กิจกรรมที่ 2    การขยายเวลาการลาศึกษาต่อของอาจารย์และบุคลากร (เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป (ทั้งในและต่างประเทศ) 
(1)    ตรวจสอบแบบขอขยายเวลาการลาศึกษาต่อ (มฉก. กบ.015.03) พร้อมเอกสารประกอบ
(2)   วิเคราะห์สรุปตามระเบียบการลาศึกษาต่อ/ทุนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
(3)   จัดทำบันทึกเสนออธิการบดี ผ่านรองฯ ขออนุมัติ
(4)   แจ้งผลการพิจารณาการขอขยายเวลาการลาศึกษาต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ขอขยายเวลาทราบ
(5)   เพื่อจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาฯ
(6)   ผู้ลาศึกษาทำแนบท้ายสัญญาฯ 2 ฉบับ พร้อมเอกสารประกอบ
(7)   จัดทำบันทึกเสนอลงนาม แนบท้ายสัญญาฯ และคำสั่ง
(8)   ส่งสำเนาคำสั่งและเอกสารแนบท้ายสัญญาฯ  ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ขอขยายเวลาฯ ทราบ

กิจกรรมที่  3   การรายงานตัวเพื่อกลับเข้าปฏิบัติงาน
–    กรณี   การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ยังไม่สำเร็จการศึกษา
(1)    วิเคราะห์ข้อมูล การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน มฉก. กบ. 015.04 เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งกองบุคลากร
พร้อมเอกสารประกอบ
(2)   คำนวณระยะเวลา และจัดทำคำสั่งการกลับเข้าปฏิบัติงาน  และจัดทำบันทึกสรุปเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาการขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานพร้อมคำสั่ง
(3)   แจ้งผลการพิจารณาการรายงานตัวกลับเข้า ปฏิบัติงาน ให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ลาศึกษาต่อทราบ
(4)   ส่งสำเนาคำสั่งการกลับเข้าปฏิบัติงานให้กองคลัง และหน่วยงานต้นสังกัดที่ผู้ลาศึกษาต่อได้ทราบ

–    กรณี   การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานแล้ว จบการศึกษาภายหลัง
(1)     วิเคราะห์ข้อมูลตรวจสอบเอกสารการจบการศึกษา พร้อมเอกสารประกอบ      
(2)    คำนวณระยะเวลาในการชดใช้ และนับเวลาชดใช้   
(3)    จัดทำบันทึกสรุปเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาการเพื่อชดใช้เวลา  และจัดทำคำสั่งการกลับเข้าปฏิบัติงาน
เพื่อชดใช้เวลาให้อธิการบดีลงนาม
(4)    แจ้งผลการพิจารณาพร้อมส่งสำเนาคำสั่งการกลับเข้าปฏิบัติงานฯ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ลาศึกษาต่อทราบ
(5)    ส่งสำเนาคำสั่งการกลับเข้าปฏิบัติงานฯ ให้กองคลัง และหน่วยงานต้นสังกัดที่ผู้ลาศึกษาต่อได้ทราบ

–    กรณี   การกลับเข้าปฏิบัติงานเมื่อสำเร็จตามกำหนด
(1)   วิเคราะห์ข้อมูล การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน มฉก. กบ. 015.04 เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งกองบุคลากร
พร้อมเอกสารประกอบ
 
(2)   คำนวณระยะเวลาในการชดใช้ และนับเวลาชดใช้   
(3)   จัดทำบันทึกสรุปเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาการขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานเพื่อชดใช้เวลา
(4)   จัดทำคำสั่งการกลับเข้าปฏิบัติงานเพื่อชดใช้เวลาให้อธิการบดีลงนาม   
(5)   แจ้งผลการพิจารณาการรายงานตัวกลับเข้า ปฏิบัติงาน ให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ลาศึกษาต่อทราบ
(6)   ส่งสำเนาคำสั่งการกลับเข้าปฏิบัติงานฯ ให้กองคลัง และหน่วยงานต้นสังกัดที่ผู้ลาศึกษาต่อได้ทราบ


กิจกรรมที่  4   การลาอบรมระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ หรือเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
 (1)    ตรวจสอบประเภทการลา   พร้อมเอกสารประกอบ
 (2)    วิเคราะห์สรุปตามระเบียบการลา  และประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง
 (3)    จัดทำบันทึกเสนออธิการบดี ผ่านรองฯ ขออนุมัติ
 (4)    แจ้งผลการพิจารณาการขอลาอบรม   ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และผู้ขอลาอบรมทราบ
 (5)    เพื่อจัดทำเอกสารสัญญาฯ   พร้อมทั้งการค้ำประกัน  และคำสั่ง
 (6)    ผู้ลาศึกษาทำสัญญาฯ  2   ฉบับ  และสัญญาค้ำประกัน  2  ฉบับ    พร้อมเอกสารประกอบ
 (7)    จัดทำบันทึกเสนอลงนาม  สัญญาฯ และคำสั่ง
 (8)    ส่งสำเนาคำสั่งและเอกสารสัญญาฯ  ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ขอลาศึกษาทราบ

–   กรณีการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
(1)    วิเคราะห์ข้อมูลตรวจสอบเอกสารการลาอบรม
(2)   คำนวณระยะเวลาในการชดใช้ และนับเวลาชดใช้
(3)   จัดทำบันทึกสรุปเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาการชดใช้เวลาการลาอบรม และจัดทำคำสั่งการกลับเข้าปฏิบัติงานเพื่อชดใช้เวลาการลาอบรมให้อธิการบดีลงนาม
(4)   แจ้งผลการพิจารณาพร้อมส่งสำเนาคำสั่ง ให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ลาศึกษาต่อทราบ
(5)   ส่งสำเนาคำสั่งการกลับเข้าปฏิบัติงานฯ ให้กองคลัง และหน่วยงานต้นสังกัดที่ผู้ลาศึกษาต่อได้ทราบ

คำอธิบาย
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

> ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 115/2550 เรื่อง การปรับแผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ปีการศึกษา 2551 – 2554)
> ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 021/2550 เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2550
>
 ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 066/2550 เรื่อง การกำหนดเงินทุนการศึกษาในการขอรับทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
> ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคลากร พ.ศ. 2546
> ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย การลาศึกษาต่อสำหรับบุคลากร พ.ศ. 2546
ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 128/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการให้ทุนการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 129/2546 เรื่อง การคำนวณระยะเวลาปฏิบัติงานและการนับเวลาปฏิบัติงานเพื่อชดใช้เวลาการลาศึกษา

* หมายเหตุ : ดูรายละเอียดระเบียบฯ และประกาศฯ ได้จากคู่มือการเสนอขอรับทุนการศึกษาและการขอลาศึกษาต่อ ฉบับ พ.ศ. 2546

ประเภททุนการศึกษา
      1. ทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์ประจำ
 
           เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในประเทศและต่างประเทศ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยที่จะได้ผู้มีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาและระดับความรู้ที่เหมาะสมแก่หน้าที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้กลับมาปฏิบัติงานและสอดคล้องกับแผนพัฒนาขอมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถลาศึกษาต่อได้ทั้งแบบการลาศึกษาเต็มเวลาและการลาศึกษาโดยใช้เวลาบางส่วน 
(สัปดาห์ละไม่เกิน 1 1/2 วัน)
 
      2. ทุนการศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่
           เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้ปฏิบัติงานประจำของมหาวิทยาลัยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถ
ขอรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นตามความจำเป็นและความต้องการของมหาวิทยาลัยที่จะได้ผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเหมาะสมแก่หน้าที่ที่กำหนด
ให้กลับมาปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ซึ่งจะต้องเป็นการลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลาเท่านั้น กรณีได้รับทุนจากแหล่งอื่นสามารถลาศึกษาโดยใช้เวลาบางส่วนได้ (สัปดาห์ละไม่เกิน 1 1/2 วัน) 

       3. ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป 
            มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะพิจารณาอนุมัติให้บุคคลที่ไม่ได้เป็นบุคลากรประจำของมหาวิทยาลัย ได้รับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณาตามความต้องการของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
 

–   การนับเวลาปฏิบัติงานเพื่อชดใช้เวลาการลาศึกษา จะเริ่มนับในวันที่ผู้นั้นสำเร็จการศึกษา โดยมีหนังสือ รับรองจากสภามหาวิทยาลัย  การชดใช้เวลาการลาศึกษาต่อ
            ผู้ได้รับการอนุมัติลาศึกษาต่อ /  รับทุนการศึกษา ต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัย เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วตามเงื่อนไข ดังนี้
1. กรณีลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยได้รับทุนหรือไม่ได้รับทุนการศึกษา
–  กรณีลาศึกษาต่อเต็มเวลา จะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ชดใช้เป็นเวลาสองเท่า ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการลาศึกษา
–  กรณีลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาบางส่วน จะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ชดใช้เป็นเวลาหนึ่งเท่าของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการลาศึกษา
–  กรณีผู้ลาศึกษาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัยได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ลาศึกษาจะต้องชดใช้เป็นเงินให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นจำนวนสามเท่าของจำนวนเงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้ทั้งหมด ระหว่างการลาศึกษาต่อภายใน 30 วัน ถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน  หากผู้ได้รับทุนไม่ชำระภายในกำหนด หรือชำระไม่ครบ ทั้งนี้โดยความยินยอมของผู้ให้ทุนหรือไม่ก็ตาม ผู้ได้รับทุนจะต้องจ่ายดอกเบี้ยจากเงินที่ยังไม่ได้ชำระอีกในอัตราร้อยละ  15  ต่อปี

 2. กรณีที่ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาเพิ่มเติมตามเกณฑ์แล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา
–    กรณีที่ขอขยายเวลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลาเป็นกรณีพิเศษ ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นเวลาสองเท่าครึ่งของระยะ
เวลาที่ใช้ไปในการขยายเวลาศึกษา

–  กรณีที่ขอขยายเวลาศึกษาต่อแบบใช้เวลาบางส่วนเป็นกรณีพิเศษ ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นเวลาหนึ่งเท่าครึ่งของ
ระยะเวลาที่ใช้ไปในการขยายเวลาศึกษา

–   กรณีที่ขอขยายเวลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลาเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นเวลาสองเท่าครึ่ง
ของระยะเวลาที่ใช้ไปในการขยายเวลาศึกษา และจะไม่ได้รับเงินเดือนในระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมตามระยะเวลาดังกล่าว

–    กรณีที่ขอขยายเวลาศึกษาต่อแบบใช้เวลาบางส่วนเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นเวลา
หนึ่งเท่าครึ่ง ของระยะเวลาที่ใช้ไปในการขยายเวลาศึกษา และจะไม่ได้รับเงินเดือนในระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมตามระยะ
เวลาดังกล่าว