ขอต้อนรับสู่

กองทรัพยากรบุคคล

ผู้บริหารสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ
แนะนำบุคลากร
ปรับปรุงโครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
SAR 2555


สวัสดิการ

การจัดสวัสดิการงานศพ
รถรับ-ส่งบุคลากร
ส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร
► สวัสดิการเครื่องแบบบุคลากร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
หอพักบุคลากร


Link


ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ

งานพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา
  -  การลาศึกษาต่อ              
  -  การขยายเวลาศึกษาต่อ
  -  การกลับเข้าปฏิบัติงาน
  -  การลาอบรม
งานทุนการศึกษาเอกสารเผยแพร่


เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับงานบุคคล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีสำหรับบุคลากร พ.ศ. 2550
การจ้างงานคนต่างด้าว
สิทธิการลาของบุคลากร


KM กองทรัพยากรบุคคล


► 1. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การประกันคุณภาพ วิทยากร ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน
►  2. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า  ใบสมัครออนไลน์ (ภาคปฏิบัติ) วิทยากร นางโสภา  เอี่ยมอิทธิพล
► 3. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า ภาพรวมของการบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยากร อาจารย์ชรินพร  งามกมล
► 4. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การจัดทำวุฒิบัตร วิทยากร นางสาวอ้อยใจ  พูลเกตุ
► 5. เรื่องจากผู้เล่า-เรื่องถอดจากผู้เล่า การ link เอกสารทุกประเภท(ภาคปฏิบัติ) วิทยากร นางสาววัลลภา  วัฒแสงข่าวประชาสัมพันธ์

 

                                                                                           แบบประเมินการปฏิบัติงาน สายสนับสนุนวิชาการ
วันหยุดประจำปี พ.ศ. 2560 
วันหยุดพักผ่อนประจำปีการศึกษา 2559 
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง